понедељак, 21. новембар 2011.

- HISTOV IMPULS –


                                             - HISTOV  IMPULS – 
                                                 
 Mišljenje, o ovome tekstu može dati svako, ali SUD o ovome može dati samo onaj, ko je prošao  dublje i ozbiljne studije antroposofski orijentisane duhovne nauke – Antroposofije !


Prošli put smo  se obratili sa Božićnim impulsom, a evo danas oglašavamo sa Hristovim impulsom - (iako i Božićni impuls spada u Hristov impuls)! Ali pre svega, moramo ukazati na jedan duhovni zakon koji glasi:

 - „SVAKA činjenica duhovnog sveta, koja je od nekoga po  prvi put jednom otkrivena, ne može biti otkrivena i po drugi put, ukoliko neki budući istraživač nije na ma kakav način o tome bio prethodno upućen i obavešten: - da je to stvarno bilo od nekoga, već otkriveno ! Dakle, nemoguće je prodreti u bilo koje područje duhovnog sveta, a da prethodno nismo ostvarili ma kakvu vezu (svesno ili nesvesno) sa onim, što su već istražili i sagledali naša tzv. starija duhovna braća čovečanstva“ !

- Zato, nijednu važnu činjenicu danas saopštenu i u ovoj duhovnoj nauci- tzv. Antroposofiji,- ne može videti i razumeti niko – bez obzira koliko visoko obrazovan bio - a da se pre toga  već ranije nije od nekoga, o ovome obavestio ! Tako želim i (ja) o sebi da izjavim nešto što do sada nisam činio.

 Zapravo, bavim se (30) godina proučavanjem ove  nauke   o  Duhu - tzv. Antroposofija – što znači -Mudrost o čoveku. Slobodno mogu da kažem: Ona je najveća riznica saznanja, o zemaljskom čoveku (uopšte) i duhovnim - nebeskim Hijerarhijama! Tako da (ja) SVE što znam o SEBI: Ko sam? Odakle dolazim u ovaj život? Zašto sam tu gde jesam? Šta me čeka posle smrti moga fizičkog tela, dakle, sve to  zahvaljujem Dr. RUDOLFU ŠTAJNERU - osnivaču ove duhovne nauke!  On je rođen u (Kraljevcu) okolini Zagreba 1861 a umro 1925 u Bazelu-Švajcarska. Jedan je, od najvećih UČITELJA čovečanstva– prolazeći mnogim i mnogim inkarnacijama, rađajući se u svakoj kulturnoj epohi po nekoliko puta. Tako je dobijao, objave i saznanja iz viših duhovnih svetova, pa je postao u –XIX- i –XX- veku  i najveći poznavalac HRISTA! Pa stoga, svakom ko traži put saznanja ka ISTINI-Hristu, preporučujem njegovu Antroposofsku literaturu (360) njegovih knjiga- o Hristu. Koje možete naći u svakoj većoj knjižari u svakom većem gradu, kako u Srbiji tako i svakoj drugoj državi bivše Jugoslavije i Evrope i svim drugim državama sveta -prevedene na svim poznatijim svetskim jezicima! Jeste li to dragi čitaoci znali? Verovatno ne. Ako je tako: Istina je tu pred vama, samo Vi napravite dobrovoljno prvi korak. Odmah da kažem: Ja nisam samo za svoju dušu upotrebio ova R. Štajnerova saznanja, već sam ih toplo i sa ljubavlju prenosio drugima, koji su dobrovoljno to želeli. Jer to je i jedini pravi način kako se prenose saznanja iz duhovnih svetova – samo ko dobrovoljno to želi.

 Napominjem da sam pre (18) godina doživeo kliničku smrt! Od tada pokušavam da živim ugrađujući ovu nauku-mudrost-Sofiju u svim sferama mog života. Kako bi  se još intenzivnije upustio u proučavanje ove duhovne nauke, koja je u stvarnosti mudrost – Arhanđela Mihajla, poslata sa neba na Zemlju, najvećim Učiteljima čovečanstva – među kojima je i Rudolf Štajner (sluga) Arh. Mihaila !!
  Takođe, postoji zlatno pravilo duhovnog sveta, koje glasi:

U svakom čoveku dremaju sposobnosti, sa kojima može steći saznanja o višim svetovima“. Zato se na to  obavezuju upućeni ili posvećeni: - „Da se nijednom čoveku ne uskrate saznanja na koja ima pravo“! Ali postoji isto takođe zakon, koji kaže: „ Da se nikome ništa ne može dati, ako on za to nije pozvan“!   Zbog toga svaki upućeni ili posvećeni- inicirani mora strogo voditi računa o oba ova zakona.


                                                                                         
                                  DVANAESTOGODIŠNJI  dečak  ISUS  - u HRAMU


Na Prekretnici vremena (pre 2000) godina, rođena su u Palestini u Vitlejemu nekako u isto vreme dva deteta  I s u s a, od dve majke  M a r i j e  i dva oca  J o s i f a. O ovome naročito govore u svojim evanđeljima  Matej i Luka. Pođimo po Mateju: (1:1-17) gde je rodoslov deteta Isusa Hrista, sina Davida, Avramovog sina, Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova . . . . i td. sve do Solomona (kraljevska) loza Davidova (14 kolena). Od Solomona  još (2x14) kolena, pa se kaže: Jakov rodi Josifa muža Marije koja rodi Isusa – zvanog Hrista (ukupno 42) kolena. A šta kaže Luka o rodoslovu za svoga Isusa? (3:21-38). Pa kaže: A on Isus, imao je oko (30) godina kada se krstio, i bio je - kako se mislilo- sin Josifa, Ilije . . . . itd. sve do Natana - drugog Davidovog sina (sveštenička) loza. Pa sve tako do Adama.!

Lukino-evanđelje najavljuje Mariji -Isusovo rođenje: (Lu. 1:26-38). Matejevo najavljuje Josifu – (1:18-25). Po Mateju – mudraci kreću za novo otkrivenom zvezdom na nebu i dolaze u kuću,  donoseći poklone: zlato, tamjan i izmirnu. A po Luki, dolaze Josif i Marija iz Nazareta u Vitlejem - radi popisa- gde se rodio Isus, a  pastiri sa polja dolaze i poklanjaju se u štali detetu u jaslama – (2:1-21). Posle obavljenog obrezanja u hramu uskoro se vraćaju u Nazaret (Galileja). Dok Isus po Mateju, beži sa roditeljima u Egipat, (Mat. 2:13-23) i tamo ostaju nekoliko godina. Pa kad je car- Irod umro, vraćaju se natrag u Jerusalim i (kakva slučajnost), nastanjuju se i oni u Nazaretu !! Tako su dva para roditelja sa svojim sinovima (Isusima) živeli u istom mestu Nazaretu, sve dok oba dečaka nisu napunila (12) godina. Tada se dešava najveće čudo. Ovo se može razumeti SAMO iz Antroposofije, kada je u pitanju dvanaesto- godišnji dečak.
(Luka 2:41-52) Počinje ovako: I svake godine o prazniku – Pashe njegovi roditelji išli su u Jerusalim. Kada mu je bilo (12) godina odoše tamo po prazničnom običaju, pa kad provedoše dane prilikom njihovog povratka dete Isus zadrža se u Jerusalimu, a njegovi roditelji to nisu znali, nego misleći . . . . . . itd. . . . . . . i posle tri dana nađoše ga u Hramu gde sedi među učiteljima i sveštenicima, sluša ih i priča im, A svi koji su ga slušali divili su se njegovoj pameti i njegovim odgovorima.- Zašto ste me tražili, zar niste znali da ja treba da budem u domu svoga Oca? Ali oni ga nisu razumeli. Tako je Isus napredovao u mudrosti i rastu, i milosti kod Boga i ljudi. Tako kaže Luka u svom evanđelju. A Šta znači sve ovo?  Ovde se skriva tajna nad tajnama. Od dva dečaka Isusa, sada postaje samo jedan!

Zapravo rezultati istraživanja Dr. Rudolfa Štajnera govore: da je dečak Isus – o kome pripoveda Matejevo evanđelje, (solomonski) i u njemu je bio ponovo utelovljeni Zaratustra. Zato su tri kralja - mudraca, koji su ugledali novu zvezdu na nebu – kako opisuje Matej u svom evanđelju- bili u prošlim inkarnacijama njegovi učenici. Pošto su bili u prošlim životima inicirani u nebeske tajne od strane samoga Zaratustre – osnivača pra-persijske kulture. Zaratustra, znači: Zlatna Zvezda, koja se iznova pojavila na nebu. Tako su oni snagom vidovitosti takoreći ugledali svoga nekadašnjeg učitelja i znali su da je on ponovo rođen, u Palestini – u Vitlejemu. (Mat.2:1-3).

 Ali kada su oba dečaka Isusa otprilike napunili (12) godina, tada se događa Čudo neviđeno. Iz Isusa (Solomonskog) prelazi njegovo -tj Zaratustrino (Ja,ego, ili Duh) u drugog (natanskog) dečaka Isusa po Lukinom evanđelju!! Od tada postoji samo ovaj poslednji - ali obogaćen svim zemaljskim saznanjima, što ih je posedovao Zaratustra kroz mnoge svoje inkarnacije. On je jedan od najvećih učitelja čovečanstva. Važno je napomenuti: Da je ovaj prvi Isus ostavši bez svoga (Ja,ega) uskoro posle toga umro. A još je važnije saopštiti: Da je ovaj sada jedini preostali Isus, po prvi put inkarniran na Zemlji. On, je takoreći zbog toga ona „devičanska duša“ koja je ostala u duhovnom svetu tako nevina i čista – neuprljana- tzv. „Prvobitnim grehom“.Zato će ovaj Isus posedovati zbog svega toga najčistije telo na Zemlji. Tako će i On(Isus) dobrovoljno žrtvovati svoje Ja,koje će u 30 –oj godini života napustiti dobrovoljno svoje sopstveno telo. Kako bi  ono postalo kao najčistija„Posuda“-u koju će se sa Sunca spustiti u Imaginaciji „Golubice“ HRISTOS (u trenutku Krštenja Isusa iz Nazareta) u Jordanu.!!
                               


Нема коментара:

Постави коментар