понедељак, 21. новембар 2011.

RUDOLF ŠTAJNEROV – IMPULS


                          RUDOLF  ŠTAJNEROV – IMPULS
                           ( Sto pedeseto-godišnjica - rođenja)

Danas se navršava (150) godina od rođenja, jednog od najvećih UčiteljaGenija čovečanstva – RUDOLFA ŠTAJNERA, rođenog (27 februara 1861) godine u Donjem Kraljevcu, nedaleko od Zagreba u Austro-ugarskoj (današnja Hrvatska), a umro je 30  marta 1925 u Dornachu- Švajcarska. Na veliku žalost o njemu se veoma, veoma malo zna, naročito - na ovim prostorima Balkana. A što je još tragičnije, On je i u Ruskom narodu i svim Slovenima namerno prognan iz ljudske svesti ! Zašto?
 Razlog leži u njegovim takoreći nad-čovečanskim sposobnostima.? Kao i svi Veliki učitelji čovečanstva, i on je još kao dete pokazivao da poseduje izvanredne duhovne – vidovite sposobnosti.! Samim ovim je nagovestio svoju MISIJU –da služi čovečanstvu ! On je Genije koji je koračao ispred svoga vremena u kome je živeo kao DOKTOR-nauka: Filosofije, bio-dinamičke poljoprivrede, Antroposofske medicine, pedagog, dramski pisac, arhitekta, slikar, biolog i okultista. Osnovao je prvu „Valdorfsku pedagogiju“1919 godine. To je najpoznatija u(74) države sveta (samo ne ovde na Balkanu) Visoka škola–za obrazovanje učenika, učitelja, nastavnika i profesora. Pošto su nekada: Nauka, Religija i Umetnost bile jedno jedinstvo i proistekle iz jednog izvora, ali su zbog nužnosti-Viših kosmičkih zakona  razdvojene, ali sada je došlo vreme da se OBAVEZNO ponovo moraju sjediniti i sliti u isti izvor odakle su i potekle. Bez ove nauke Dr.Rudolfa Štajnera sve ovo uopšte nije moguće postići ! Zato je Dr. R. Štajner preuzeo na SEBE zadatak:da spoji ponovo Religiju, Nauku i Umetnost-kroz osnivanje duhovne nauke tzv. ANTROPOSOFIJE. Radi toga je 1913 godine utemeljio u  Dornachu – Švajcarska: Institut za duhovnu nauku –Antroposofiju tzv. GETEANUM. Njega su -kao mesto budućeg okupljanja- gradile (18)nacionalnosti. Tako je on okupio sve mudre i talentovane duhovne ličnosti tadašnje Evrope, i držao im predavanja: o HRISTU i  njegovoj najvažnijoj  ideji tzv.TROČLANSTVO !
Šta je Trošlanstvo ? Po njegovoj ideji, najvažniji zadatak čovečanstva jeste jedino, pravilno rešenje pitanja SOCIJALNIH odnosa među ljudima.Treba da se današnji anti-socijalni odnosi pretvore u Socijalne odnose. To je zadatak Dr.Rudolf Štajner–impulsa. Da se Država,rasčlani u tri osnovne sfere: 1)Duhovna –u kojoj će vladati Sloboda 2)Ekonomska-Bratstvo, 3) Pravna – Jednakost. A da svaka od ove tri budu nezavisne u svojoj oblasti. To je moguće. Zato što će svaka od njih pristati da joj se ostale dve ne mešaju u njene odluke.Samo treba da se slože,da imaju jedno zajedno koordinaciono telo !
Prema duhovno-naučnim istraživanjima Dr. Rudolfa Štajnera, jednog od najvećih učitelja sveta – najvećeg poznavaoca HRISTA (naročito od Golgotske Misterije) pa na dalje.  Njegov Duh (JA i DUŠA), prošli su mnogobrojne Reinkarnacije(ponovna utelovljenja), živeći u raznim narodnostima i svim kulturnim epohama istorijskog razvoja. Tako je od svuda skupljao saznanja sveta, i kada se ponovo rađao sva ta znanja stavljao je u službu celom čovečanstvu. Tako je u svojoj zadnjoj inkarnaciji poklonio čovečanstvu: Duhovnu nauku – ANTROPOSOFIJU  i  TROČLANSTVO !
Pošto su se tada nad Evropom počeli nadvijati crni oblaci najavljujući Balkanske ratove i Prvi Svetski rat, preuzeo je na svoja pleća Misionarsku ulogu, spašavajući šta se spasiti može. Utemeljio je prvi Antroposofski – duhovni pokret, kako bi zaustavio zloslutni – fašizam. Tako je počeo sa svojim saradnicima, držati predavanja širom Evrope. Održao je sve do njegove smrti 1925 godine, preko 6.000 predavanja u mnogim evropskim gradovima. Napisao preko 40 svojih knjiga. A posle njegove smrti, celokupna njegova predavanja izdata su kao „ciklusi-predavanja“. U katalogu pod oznakom: GA od 1-354 – knjige). Zar to nije VELIČANSTVENO ! Njegove se knjige mogu naći u svakoj većoj knjižari !!
 Njegova Antroposofska delatnost i ukazivanje na dolazeći Fašizam i Komunizam, dovela ga je do toga da je stvorio sebi i svom pokretu smrtne neprijatelje. A za najveću tugu i žalost - sve Hrišćanske crkve (pa i naša Pravoslavna) okrenule su mu leđa, jer su i one u njemu videle svog ljutog protivnika. Tako je on i njegov novo-osnovani Antroposofski pokret, (iako je HRISTA kao svoj ideal) postavio u centar težišta svoje nauke-Mudrosti, ipak proglašen za jeretika! Od tada je On postao„tabu tema“ o kojoj se nije smelo govoriti, niti Njegovo ime pominjati (naročito u crkvenim krugovima)!
 Usuđujem se reći - da samo veoma mali broj ljudskih duša (možda 1:10.000) – zna nešto  Istinito o Dr. Rudolfu Štajneru !! Na veliku žalost, o njemu mnogo više znaju svi ostali narodi Evrope, pa i celog sveta,  dok za narode sa Balkana i naroda Rusije, On je „tabu tema“! Zašto je to tako?
Potrebno je najpre znati: - Šta je u stvarnosti ANTROPOSOFIJA? Ako ko želi, evo odgovora. Antroposofija je pojam sastavljen takoreći iz dve staro-grčke reči: Antropos (čovek) i Sofija (Mudrost). Dakle, ona je mudrost o čoveku ! Kao što je TEO-SOFIJA (Bog – Mudrost), stoga je ona Mudrost o Bogu. Dakle, ona nije samo nauka o Bogu (kao što je Teo-logija); i nije samo nauka o čoveku  (kao što je antropo-logija ! Zato, moći praviti razliku između ovih pojmova, neophodnost je i zahtev Duha vremena (Arhanđela-Mihaila) u kojem se sada nalazi celokupno čovečanstvo. Takođe treba znati. - Od Aristotela pa sve do danas,uglavnom su sve nauke– „logije“- materijalistički pojmovi. Pa kao takve one su zasnovane na postulatima:prakse-eksperimenata i dokaza–ali samo čulnim organima.To sve pripada zakonu fizike. Ali, šta da se radi kad je u pitanju ČOVEK, jer on nije sastavljen samo iz fizičkog tela. Čovek je u duhovnom smislu i meta-fizika, -kruna stvaranja - naj savršenije biće na ovoj planeti – Zemlji. On se razlikuje od svih drugih prirodnih carstva i stvorenja. Zato što je On takođe i natčulno biće. Pa je stoga i odgovoran za sve što se na Zemlji događa. A zašto je odgovoran? Zato što on jedini od svih pomenutih stvorenja, poseduje Božanski Duh u sebi, a to je ( Ja, jastvo, ego, svest i SAVEST).
 Dr. RUDOLF ŠTAJNER u njegovim predavanjima koja je držao u svim većim gradovima Evrope, krajem XIX- i početkom -XX- veka, govorio je o čoveku sledeće: Kao ovakav - ČOVEK je namerno sa razlogom stvoren nesavršen, da bi kao jedino duhovno biće - bio spušten iz duhovnog sveta, kao fizičko i duševno-duhovno biće SLOBODE. Jeste li znali, da ono što se naziva„prvi Greh“ili -izgon iz RAJA, nije ništa drugo već spuštanje prvog duhovnog čoveka iz Duha (ADAMA), postepeno u zgusnutu materiju – Zemlje. Jer kada se to događalo – tada ni Zemlja nije imala konfiguraciju, kakvu pokazuje danas, niti će ostati zauvek ovakvu kakva je danas. Zemlja je živo biće, zar ne? Ona se stalno menja, pa tako postepeno sve više i stari. Tako je ona od Misterije na Golgoti – a tada je ona bila u sred sredine svoje četvrte inkarnacije – tj. života. Ali od tada ona ima svoju silaznu životnu putanju. Ona postepeno umire (kao i sva živa bića) koja su rođena i moraju umreti. Treba takođe znati. Da je ovo  njena sadašnja četvrta inkarnacija. Ostalo joj je još tri života do kraja njene totalne smrti. Zemlja je u svom početku bila samo kao „pihtijasta“ masa, pa naravno da tada nije ni bilo na njoj ljudi - kakvi su danas, da bi hodali po njoj. Zemljom je tada „hodao“ ETERSKI – Čovek !!
 Ali  kada bude nastupila njena peta inkarnacija tzv. „Novi Jerusalim“, na Zemlji će se u svojoj savršenosti pojaviti u prvo vreme veoma mali broj ljudskih duša, u koje će se moći „spuštati“ duhovna bića iz treće trijade duhovne Hijerarhije, a to su Anđeli. Tada će takva Anđeoska bića moći zaposesti naj naprednije ljudske duše. Samo što će poneko moći  uočiti da se neki Anđeo, nalazi i služi ljudskim fizičkim telom, nekog čoveka. Takvo Anđeosko biće postaje tada takoreći savetnik i učitelj unutar dotične duše. Tako će pojedine ljudske duše, zahvaljujući radu svoga Ja – koje je radilo na svom astralnom telu, i izvršilo preobražaj istog.  Da može, u ličnoj slobodi i Volji, postati svaki čovek tako ODGOVORAN i savršen - da on kao „slika“ Božija - dostigne savršenstvo jednog ANĐELA ! Pa da tako postane po zamisli Božijoj deseta duhovna hijerarhija. Šta ovo znači (deseta) duhovna hijerarhija? Sva DUHOVNA bića – su natčulna bića – ona nemaju ni tela, ni krvi, ni mesa - ne poseduju nikakvu materiju u sebi. A najniže duhovno biće u duhovnim hijerarhijama, jeste ANĐEO ! Zapitajmo se sada: Šta je smisao i svrha čoveka na Zemlji? Ako ne postoji zakon Reinkarnacije i karme, na čijem postulatu je upravo Dr. Rudolf Štajner i zasnivao sva svoja duhovna istraživanja o Svemiru i Čoveku, (a ovo odbacuje i nauka i Teologija). Može li se onda ovo savršenstvo postići u samo ovom jednom jedinom zemaljskom životu? Naravno da ne može. Šta nam onda preostaje? Verovati Dr. Rudolfu Štajneru ili ne? Na svakome je da slobodno i odgovorno sam za sebe lično odluči. Treba imati i u vidu  to, da je pojam: „ponovni zemaljski životi“ ili „seoba duša“, bio poznat u svim civilizacijama, pa i pre ove naše sadašnje (Germanska). Kao što se vidi, da čak i Zemlja ima svoje Reinkarnacije. Tako i ona ima svoje rođenje, mladost i na kraju starost, koja je vodi ka umiranju i Zemlje same … !!!
Preporučujem: Vidite sajt- Antroposofski kulturni centar. Rudolf Štajner. Duhovni razvoj.!!                                                        
Beograd, 27 Februar 2011 god.                                                                / MITOB /

1 коментар:

  1. - MOLIM,neupućene u ovu materiju(temu)da se ne odnose ignorantski prema ovim saopštenjima. Jer takvi danas tragajući za Istinom (Hristos)ne misle SRCEM- a kada budu "sazreli" (možda u sledećem životu)tek onda će biti svesni svojih PREDRASUDA! - Samo tada će biti kasno za neke stvari, jer će uvideti koliko su bili nezreli i ne savršeni !

    ОдговориИзбриши